Privacyverklaring

ONWIJS RECRUITMENT

We vinden de privacy van onze kandidaten en werknemers heel belangrijk. Daarom gaan wij zorgvuldig om met de verwerking van persoonsgegevens en proberen je zo duidelijk en transparant mogelijk hierover te informeren.

Hieronder tref je onze privacyverklaring waarin wij uitleggen welke gegevens we verzamelen en hoe wij met deze gegevens omgaan (verwerken).

Mocht je vragen hebben, voel je vrij om ons hierover te contacteren.

Wie verwerkt jouw gegevens?
Onwijs Recruitment, gevestigd aan Westblaak 90 unit 2.01
3012 KM Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Neem contact op met de privacy officer van Onwijs Recruitment via:
Email:     info@onwijsrecruitment.nl 
Telefoon: 010 322 00 22

Post: 
Onwijs Recruitment
Westblaak 90 unit 2.01 
3012 KM Rotterdam 

Welke persoonsgegevens verwerken wij? 
Onwijs Recruitment verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verzamelen en/of verwerken:
- NAW gegevens, emailadres e.a. contactgegevens
- Geboortedatum en geslacht
- Curriculum vitae en motivatiebrief
- Informatie over opleidingen, werkervaring en stages
- Andere gegevens die van belang kunnen zijn in het kader van de     geschiktheid van de kandidaat, waaronder referenties
- (Pas/Digitale)foto – op vrijwillige basis
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
- Gegevens over beschikbaarheid en verlof
Wanneer je gaat werken/werkt/hebt gewerkt voor Onwijs Recruitment:
- Nationaliteit, Burgerservicenummer (BSN), ID bewijs, werkvergunning
- Overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie
- VOG
- In sommige gevallen verwerken wij gegevens in het kader van een pre-employment screening

Waarom verzamelen en verwerken wij persoonsgegevens?
Wij verzamelen en verwerken gegevens met jouw toestemming om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn en/of gegevens die noodzakelijk zijn ter uitvoering van de overeenkomst die wij met jou sluiten.

Jouw persoonsgegevens gebruiken we voor de uitvoering van onze HR-dienstverlening, waaronder bemiddeling, uitzenden, detachering, payroll, werving & selectie, persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, salarisadministratie en personeelsmanagement.

Hoe lang worden jouw persoonsgegevens bewaard?
Onwijs Recruitment bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

De bewaartermijn die Onwijs Recruitment hanteert is afhankelijk van de wet- en regelgeving inzake het bewaren van persoonsgegevens. Een voorbeeld hiervan is de fiscale bewaarplicht van de Belastingdienst. De gegevens met betrekking tot de loonadministratie moet Onwijs Recruitment tot 7 jaar bewaren.

Meer informatie over wettelijke bewaartermijnen is te vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Worden jouw gegevens verstrekt aan derden?
Onwijs Recruitment verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening en/of overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting of gerechtelijk bevel. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Partijen waarmee wij samenwerken
Onwijs Recruitment heeft de volgende partij ingeschakeld die persoonsgegevens verwerken:
- Mao Administratie B.V.
Met deze partij hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten die voldoet aan de wettelijke vereisten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Onwijs Recruitment en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens van jou waarover wij beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@onwijsrecruitment.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, doch binnen vier weken, op jouw verzoek. Onwijs Recruitment wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/meldingsformulier-klachten

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Onwijs Recruitment gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken waar toestemming voor nodig is.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen?
Onwijs Recruitment neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@onwijsrecruitment.nl.

Aanpassen privacyverklaring
Onwijs Recruitment behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen worden op onze website gepubliceerd.